Shelly - Brawl StarsColt - Brawl StarsNita - Brawl StarsDynamike - Brawl StarsEl Primo - Brawl StarsBull - Brawl StarsBrock - Brawl StarsBarley - Brawl StarsJessie - Brawl StarsRicochet - Brawl StarsPoco - Brawl StarsBo - Brawl StarsDarryl - Brawl StarsPiper - Brawl StarsPam - Brawl StarsMortis - Brawl StarsTara - Brawl StarsSpike - Brawl StarsCrow - Brawl Stars